Reclamebureau Christiaan Hoogeveen

Privacyverklaring burgwal-autos.nl

Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy en we doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Deze privacyverklaring beschrijft wat voor persoonlijke informatie wij verzamelen van onze bezoekers, hoe we deze informatie gebruiken en hoe we ermee omgaan. Als u vragen heeft over deze verklaring of over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, neem dan contact met ons op via info@burgwal-autos.nl.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij persoonsgegevens uitvragen;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met uw expliciete toestemming. We leggen u dat in dit  geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienste te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij gebruik van onze diensten en websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam, adres en overige contactgegevens;
 • kenteken en chassisnummer en model van uw voertuig;
 • technische gegevens, onderhoudshistorie en eigendomshistorie van uw voertuig;
 • andere gegevens die relevant zijn.

Autobedrijf Jack Burgwal verwerkt geen gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat Autobedrijf Jack Burgwal deze persoonsgegevens verwerkt

Verwerkersverantwoordelijk

Gezien de aard van onze dienstverlening en de wijze waarop wij hier invulling aan geven is Autobedrijf Jack Burgwal, bij verwerking van bovenvermelde persoonsgegevens, verwerkingsverantwoordelijke, Daarmee zijn wij verantwoordelijk en aansprakelijk voor correcte naleving van de AVG-wetgeving.

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is. Bijvoorbeeld om onze diensten en de overeengekomen dienstverlening ten uitvoer te kunnen brengen, op juiste wijze te kunnen administreren en aan wettelijke eisen te voldoen.  Hieronder worden deze doeleinden verder beschreven:

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden.
 • Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling.
 • Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening, het afhandelen van klachten en verzoeken.
 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie om proactief contact met gebruikers op te nemen in het kader van voertuiggebreken of -storingen of om serviceafspraken te plannen inclusief het mogelijk maken van mobiliteitsservices.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten.
 • Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren.
 • Het bieden van diensten op het internet en via app-functionaliteiten, inclusief het bieden van relevante commerciële berichten in deze apps.
 • Het kunnen aanbieden van een proefrit of anderszins tijdelijk beschikbaar stellen van een voertuig. Hierbij kunnen wij u vragen u te identificeren met een geldig legitimatiebewijs en/of wanneer noodzakelijk maken wij een afgeschermd kopie van uw rijbewijs of identiteitskaart/paspoort voor de duur van het gebruik van het voertuig. Dit doen wij om uw identiteit vast te stellen en om het mogelijk te maken aangifte te doen wanneer het vermoeden bestaat van diefstal of er sprake is van aantoonbare schade of wangedrag.
 • De tenaamstelling van uw voertuig

Gegevensuitwisseling met derden

Wij verstrekken persoonsgegevens aan derden in de onderstaande gevallen met bijbehorende doel:

 • Met gelieerde financiële dienstverleners met als doel aansluitende financiële diensten aan te bieden.
 • Het ondersteunen van onze (online) marketingwerkzaamheden
 • Met partners, leveranciers, importeurs uit ons distributienetwerk.
 • Als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

Afgezien van de regels voor het delen van persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden, kunnen wij ook een beroep doen op externe leveranciers om voor ons bepaalde verwerkingen uit te voeren zoals diensten met betrekking tot IT en de bijbehorende infrastructuur alsmede juridische, financiële, boekhoudkundige en soortgelijke andere diensten. Aangezien deze derden in het kader van die verwerkingen mogelijk toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben wij technische, organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat persoonsgegevens alleen voor de bovengenoemde doeleinden worden verwerkt en zij met uw gegevens zullen omgaan conform de AVG-wetgeving (privacywetgeving).

Alleen als wij hiertoe verplicht worden door de wet of door een sectoraanbeveling waaraan wij onderworpen zijn, zullen persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthoudende instellingen, fiscale instanties en onderzoeksdiensten. Indien het gaat om bescherming van belangen zullen wij informatie delen met partijen die wij inschakelen om deze belangen te verdedigen.

Hoe lang bewaren we uw informatie?

Wij houden ons aan bepaalde richtlijnen omtrent het bewaren van persoonsgegevens. De gegevens worden bewaard zolang we deze gegevens nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn zoals u dat van ons vraagt of wenst. Daarna worden de gegevens verwijderd uit ons systeem. Indien er gegronde aanleiding bestaat, zoals een lopende rechtsprocedure, een claim of afwikkelingsdispuut, behouden wij ons het recht om de informatie langer te bewaren (tot het moment dat deze daarvoor niet meer relevant zijn). Wij bewaren uw persoonsgegevens in ieder geval gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Beveiliging van informatie

We nemen passende maatregelen om de informatie die we verzamelen te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@burgwal-autos.nl.

Uw (persoons) gegevens opvragen, veranderen of laten verwijderen

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, Daarnaast heeft u  het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Autobedrijf Jack Burgwal en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand naar u of een ander, door de door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@burgwal-autos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto. MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tevens willen we u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Onze website maakt gebruik van technologieën, zoals cookies, om informatie te verzamelen over de activiteiten en voorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. We kunnen deze informatie gebruiken om u voorkeuren te onthouden en om je informatie te verstrekken die is afgestemd op je interesses. U kunt je browserinstellingen aanpassen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen wanneer cookies worden verzonden. Als uw cookies blokkeert, kunt u echter bepaalde delen van onze website niet gebruiken.

Updates van deze privacyverklaring

Indien daar aanleiding toe bestaat kunnen we deze privacyverklaring aanpassen of aanvullen. Onze privacyverklaring is daarom altijd voorzien van een oplopend versienummer en datum waarop de versie is aangepast. Op onze website (www.broekhuis.nl/privacy) staat altijd de actuele versie vermeld.

Contact opnemen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de manier waarop we met uw gegevens omgaan, neem dan contact met ons op via info@burgwal-autos.nl.

Autobedrijf Jack Burgwal

Dorpstraat 75a

7957  AT de Wijk

0522 441 666

Info@burgwal-autos.nl

Translate »